Biblioteka Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije osnovana je ubrzo nakon početka rada samog Fakulteta u junu 1994. godine, angažiranjem stručnog i iskusnog diplomiranog bibliotekara. Težina zadatka u ta tragična vremena, nije bila samo u formiranju biblioteke i organiziranju njenog poslovanja, nego prvenstveno u nabavci bibliotečke građe. Zahvaljujući poklonima pojedinaca, institucija i izdavačkih kuća, prikupljen je početni knjižni fond, koji je kasnije uvećavan uz pomoć WUS-a Austria, a zatim i kontaktima sa pojedinim stranim izdavačkim kućama. Planirana i stručno profilirana nabavna politika Biblioteke započela je  kupovinom bibliotečke građe i sopstvenom izdavačkom djelatnošću Fakulteta, jer je to omogućilo razmjenu kao značajan vid obogaćivanja bibliotečke građe.Biblioteka je visokoškolska i specijalna u isto vrijeme, jer posjeduje građu koja podupire i zadovoljava potrebe akademske zajednice za informacijama i izvorima informacija, ali isto tako i stručnjaka iz prakse. Poluotvorenog je tipa, jer je prvenstveno namijenjena studentima, nastavnicima i saradnicima Fakulteta, ali je pod određenim uvjetima mogu koristiti i oni koji se bave kriminalističkom, policijskom i pravnom djelatnošću, a nisu vezani za Fakultet. Fond Biblioteke sadrži monografske publikacije, periodične publikacije, zbirku materijala sa kongresa i konferencija, zbirku zakonske građe, zbirku doktorskih teza,  magistarskih i diplomskih radova, zbirku udžbenika i referensne literature (enciklopedije, priručnici, rječnici, leksikoni, bibliografije). Nabavna politika je usmjerena prema potrebama korisnika, a ostvaruje se poklonima, razmjenom i kupovinom bibliotečke građe.

Informacijsko-dokumentacijski servisi

Smještaj fonda je stručni bez slobodnog pristupa policama.

Godine 1999. godine Biblioteka je uključena u Kooperativni online bibliotečko-bibliografski sistem i servis, ali je ubrzo nastao prekid u radu sistema u Bosni i Hercegovini; ponovo je uključena 2005. godine i od tada  fonda se može on line pretraživati.

Biblioteka je od 2004. godine članica World Criminal Justice Library Network (WCJLN), članica Asocijacije pravnih biblioteka Jugoistočne Evrope, članica Asocijacije informacijskih stručnjaka, bibliotekara, arheologa i muzeologa BAM i članica Društva bibliotekara Bosne i Hercegovine. 

Library Instruction Program (LIP) je prisutan od osnivanja Biblioteke; poduka korisnika u prvo vrijeme se obavljala pojedinačno i u malim grupama, a od 2005. godine na postdiplomskom studiju u okviru modula Metodologija. Sa mogućnošću korištenja elektronskih naučnih baza, postaje neophodno informacijsko opismenjavanje korisnika. Nastavnim planom i programom 2007/2008. godine predviđeno je podučavanje u informacijskoj pismenosti  (information literacy) kao samostalni predmet unutar kreditnog sistema, po čemu je Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije prvi u Bosni i Hercegovini.

Text/HTML

Voditeljica Biblioteke

Mr.sc. Beba E. Rašidovic, Viši bibliotekar

Tel. 387 (0)33 561-237

Knjižničarka

Sanja Ljubičić, prof.

Tel. 387 (0)33 561 236


Radno vrijeme

Od ponedjeljka do petka: od 10 do 14 sati

Za posudbu građe korisnici moraju imati indeks ili ličnu kartu.

Kontakt

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Biblioteka

Zmaja od Bosne 8