FKKSS Facebook FKKSS web On-line oglasne ploce FKKSS Info Organizacija studija

Novosti

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) provodi aktivnosti na polju borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini. Aktivnosti se provode u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i Parlamentarnom komisijom za praćenje rada Agencije. U okviru projektnih aktivnosti, Prof. Dr. Petrus van Duyne će 14.04.2015. u terminu od 11:00-13:00, na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Univerziteta u Sarajevu, održati predavanje na temu „Kako istraživati korupciju u Bosni i Hercegovini“ (Doing Corruption Research in Bosnia and Herzegovina). U okviru predavanja, koje će biti održano na engleskom jeziku, predviđeno je i vrijeme za pitanja i diskusiju.

Pozivamo sve zainteresovane da posjete ovo predavanje i aktivno doprinesu promišljanju o najboljim načinima za istraživanje korupcije kao složenog i multidimenzionalnog društvenog fenomena.


Više detalja možete pogledati u prilozima sljedećih medijskih kuća:

                                  

U utorak, 17. marta 2015. godine, u Zenici je, za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, održano predavanje na temu "Djeca i mladi u kriminološkom fokusu saradnje između policije, škole, organa starateljstva i pravosuđa - hodogrami postupanja u primjeni Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i mladima u krivičnom postupku u FBiH". 

Više na stranicama MUP ZDK

Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije,  raspisuje 

 

 K O N K U R S

za prijem u radni odnos

 

 

1.Referent u ekonomsko-finansijskoj službi - na neodređeno vrijeme …… izvršilac 1

 

 

Uvjeti: Pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu („Službene novine FBiH“, br: 43/99,32/00 i 29/03), kandidati trebaju ispunjavati slijedeće posebne uvjete:

           

-           VŠS/SSS – ekonomskog smjera, sa poznavanjem jednog svjetskog stranog jezika, poznavanje rada na računaru, sa jednom godinom radnog iskustva

 

Uz prijavu na Konkurs dostaviti (originali ili ovjerene kopije):

-         Uvjerenje o državljanstvu,

-         Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

-         Potvrda o radnom iskustvu,

-         Dokaz o znanju jednog svjetskog jezika,

-         Dokaz o poznavanju rada na računaru,

-         Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,ne starije od tri mjeseca,

-         Kraću biografiju (CV)

 

Prije zaključivanja ugovora o radu sa kandidatima koji ispunjavaju posebne uslove za obavljanje poslova radnog mjesta izvršit će se provjera radnih sposobnosti testiranjem kandidata.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose lično ili putem pošte na adresu      

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije,

Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne br.  8.

(sa naznakom za Konkurs).

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Adresa: Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 33 561 201; Fax.: +387 33 561 216; http:/www.fknbih.edu: e-mail: fkn@fknbih.edu

Prikaži jos vijesti

Dobrodošli!

Dobro došli na stranice Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije


OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO PREDBOLONJSKOM (STAROM) PLANU I PROGRAMU

 

Obavještavaju se studenti, da na osnovu odredbe člana 79. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 22/2010 – prečišćeni tekst); 

Student ima pravo da završi studij po nastavnom planu i programu koji je važio prilikom upisa tog studenta, odnosno prije stupanja na snagu ovog Zakona, uz obavezu da započeti studij završi najkasnije do 30.09.2015. godine. 

Nakon isteka ovoga roka student nastavlja studij prema Bolonjskom procesu.


Upis na I, II i III ciklus studija

 

Brucoški vodič


 

Guide

Information about Faculty 


 

Prijedlog mjera

za preventivno suzbijanje koruptivnih pojava na Univerzitetu u Sarajevu


Literatura za studij

Predložena literatura za I i II ciklus studijaGoogle Apps

Pristup sistemu 

Provjera statusa sistema 

Dokumentacija i pomoć 


Zanimljivosti

Logo Fakulteta

Dizajniran je tako da se može koristiti i kao logotip (kada je u grafičko rješenje uključen i naziv Fakulteta). Plava boja je izabrana iz više razloga: uz žutu to je osnovna boja zastave Bosne i Hercegovine čime naglašavamo našu orijentaciju prema čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, nadalje plava boja se tradicionalno veže uz kriminalistiku i srodne nauke. Sam logo je sastavljen od stilizovanih početnih slova naziva Fakulteta obezbjeđujući povezanost logoa i institucije koju predstavlja. Slova su kombinovana na način da formiraju simboličku raskrsnicu u više smjerova, što predstavlja multidimenzionalnost i višestrukost oblasti kojima se Fakultet bavi i proučava. Logo ne posjeduje granice jer smo i time željeli naglasiti otvorenost i želju za konstantnim naučnim doprinosom.

Dekan

Prvi dekan Fakulteta je bio Prof. dr. Mehmed Kenović.

FKN/FKKSS

Fakultet kriminalističkih nauka (kako se po osnivanju zvao Fakultet) je prva i dugo vremena jedina civilna institucija u regionu koja proučava i podučava oblast kriminalistike.